7/10/2019

MTVS GENERELLE BETINGELSER FOR KONKURRANSER

Disse betingelsene regulerer forholdet mellom deg og MTV når du deltar i en av våre online- og/eller mobilkonkurranser (heretter "Konkurranse(r)"). Disse betingelsene kommer i tillegg til Brukerbetingelsene, som du finner her. Du bør lese Brukerbetingelsene før du forstsetter. Disse betingelsene gjelder for alle Konkurranser. Når du melder deg på en bestemt Konkurranse, bør du følge lenkene fra den aktuelle nettsiden til de særskilte bestemmelsene som gjelder for den enkelte Konkurranse. Dersom det gjelder særskilte bestemmelser for en bestemt konkurranse, vil slike særskilte bestemmelser gjelde foran disse generelle bestemmelsene i den grad det skulle oppstå konflikt mellom bestemmelsene. Med mindre noe annet fremgår, skal definisjonene som benyttes i disse bestemmelsene ha samme betydning som de er tillagt i Brukerbetingelsene

1. GENERAL
Ved å delta i våre Konkurranser aksepterer du å bli bundet av (a) de særskilte bestemmelsene (b) disse betingelsene (som til enhver tid kan endres av oss), (c) Brukerbetingelsene og (d) våre beslutninger om ethvert forhold vedrørende Konkurranser. Slike beslutninger er alltid er endelige.

2. ALDERSGRENSE
Vi forbeholder oss retten til å legge inn aldersbegrensninger når dette er nødvendig. Deltagere som er 16 år eller yngre må innhente samtykke fra foreldre eller verge før de blir med på Konkurransen. Dersom dine foreldre eller din verge ikke samtykker, ber vi om at du ikke deltar i noen Konkurranse. Konkurranser er ikke åpne for ansatte (og deres nærmeste familie) i VIMN Nordic AB, MTV Networks Europe, MTV Networks, Viacom International Inc., og tilknyttede selskaper og datterselskaper, og heller ikke for de nevnte selskapenes sponsorer.

3. GEVINSTER
Gevinster kan ikke overdras til andre, og det vil ikke bli tilbudt noe pengealternativ. Opplegget for oppfyllelsen av gevinster vil bli gjennomført av oss. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å erstatte enhver gevinst med gevinster av sammenlignbar verdi. Alle gevinster er underlagt betingelsene til leverandøren av den enkelte gevinst. Mulig gevinstskatt betales av vinneren.

3. KVALIFIKASJON
For å være kvalifisert til å motta gevinster, må vinneren(e) (og eventuelt gjesten(e)) (a) dersom det kreves, akseptere og signere en erklæring om at vedkommende er kvalifisert; (b) frita oss fra ethvert krav og ansvar, herunder som ansvarlig for personskade og/eller annen skade, tyveri, eller tap som blir lidt i forbindelse med Konkurranser eller bruk eller aksept av gevinst eller noen del av gevinsten, med unntak for tilfeller hvor vi har vært uaktsomme; og (c) signere en markedsføringstillatelse som gir oss rett til å bruke ditt navn og lignende i forbindelse med offentliggjøring og markedsføringsformål uten ekstra kompensasjon. Deltagelse i Konkurranser innebærer at vinneren/vinnerne har akseptert å gi slik tillatelse. Vinneren/vinnerne (og eventuelt gjesten(e)) må fylle ut ethvert relevant dokument og returnere disse til oss innen fem (5) virkedager etter at dokumentene er mottatt. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre til at vinneren/vinnerne diskvalifiseres, og at ny(e) vinner(e) blir valgt.

4. GJELDENDE LOVGIVNING, JUKS ETC.
For å kunne ta imot en gevinst eller en del av en gevinst i forbindelse med en Konkurranse må vinneren(e) overholde all relevant lovgivning. Vinneren(e) er alene ansvarlig(e) for forsikring, skatter og utgifter som ikke er omfattet av beskrivelsen av gevinsten. Vi kan diskvalifisere deltagere og/eller vinnere ved brudd på lovgivning, disse betingelsene eller særskilte betingelser for en bestemt konkurranse, Vi kan også diskvalifisere deltagere og/eller vinnere som på annen måte har jukset eller dersom det foreligger objektive grunner for diskvalifisering.

5. REISER
Dersom en gevinst omfatter at vinneren/vinnerne skal reise, må vinneren/vinnerne (og eventuelle gjester) ha gyldig pass og/eller nødvendige reisedokumenter og visum. Dersom gevinsten gjør det nødvendig å reise på en bestemt dato må vinneren/vinnerne (og eventuelle gjester) kunne reise på det tidspunktet vi har oppgitt, og ingen alternative datoer vil bli tilbudt. Dersom vinneren/vinnerne er barn (med "barn" menes i denne sammenheng en person under 18 år) må vedkommende reise med foreldre eller verge. Dersom vinneren/vinnerne er barn, og gevinsten innebærer reising på et bestemt tidspunkt hvor vedkommende skal være på skolen, må vinneren/vinnerne først få tillatelse fra både skolen og foreldre eller verge til å være fraværende på dette tidspunktet. Dersom gevinsten omfatter reising på et tidspunkt som kan velges av vinneren/vinnerne, må det valgte tidspunktet være tilgjengelig, og vi kan bestemme at reisen skal skje innenfor et bestemt tidsrom.

7. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER
Gjennom deltagelse i Konkurranser ved å sende oss materiale (slik som bilder, tegninger, eller animasjoner) som lastes opp til Nettstedet eller som blir sendt til oss via SMS, gir du oss en ugjenkallelig, uforbeholden, evigvarende, verdensomspennende, og vederlagsfri rett til å bruke slikt materiale eller noen del av det på alle medier og på en hvilken som helst måte som vi måtte bestemme. Du garanterer også at du har alle rettigheter til å bruke slikt materiale, herunder eventuelt samtykke fra eieren av materialet. Dersom du ikke aksepterer å gi oss en slik rettighet, eller du ikke vet om du har rett til å bruke materialet, herunder eventuelt om du har samtykke til dette, ber vi om at du ikke deltar i Konkurransen.

8. INFORMASJON OM VINNERE
Vinneren/vinnerne vil bli informert ved e-post eller telefon så fort som mulig etter at Konkurransen er avgjort. Vinnerne vil bli annonsert på nettstedet. Navnepublikasjonen vil bli slettet etter 30 dager. 
 
9. ANSVAR
Vinneren/vinnerne aksepterer at VIMN Nordic AB, MTV Networks Europe, Viacom International Inc., deres datterselskaper, tilknyttede selskaper og ansatte, samt sponsorer, ikke skal ha noe ansvar for personskade og/eller annen skade, tyveri eller kap som forekommer i sammenheng eller forbindelse med noen Konkurranse eller mottak/bruk av en gevinst eller grunn av en gevinst (inkludert skade på eller tap av selve gevinsten) under forutsetning av at dette ikke har skjed på grunn av grove uaktsomhet fra vår side. Dette innebaerer bland annet at vi ikke har noe ansvar imot Vinneren om for eksempel en premie går i stykker, blir avlyst eller forsinket, eller om en gevinst ikke skulle oppfylle forventningene.

10. PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger som mottas av oss i forbindelse med deltagelse i Konkurranser kan brukes av oss i henhold til vår Personvernpolicy som du kan lese ved å klikke her.
I forbindelse med konkurransen vil vi bruke personlig informasjon for å varsle vinneren om prisen og for å sende vinneren sin pris. I tilfelle at vinnerens personlige informasjon må behandles på en annen måte enn angitt i alle regler knyttet til konkurransen (se avsnitt 1 ovenfor), vil vi informere på forhånd.
Så snart vinneren er valgt og kontaktet, vil vi slette all personlig informasjon til alle deltakere som har deltatt i konkurransen, men ikke har vunnet. Vinnerenes personopplysninger vil bli slettet når vinneren har mottatt sin pris, og eventuelt når premien er brukt (for eksempel hvis premien er en tur). Hvis vinneren har lov til å ta med en gjest, gjelder ovennevnte også gjestenes personlige informasjon. Hvis konkurranseoppføringen er kreativt materiale, forbeholder vi oss retten til å oppbevare personopplysninger så lenge vi kan bruke materialet.
Hvis konkurransen er organisert sammen med en partner, vil vi overføre vinnerens og eventuelle gjestenes personlige informasjon til denne partner, med det eneste mål å la partneren sende prisen til vinneren. Vi vil informere på forhånd om konkurransen arrangeres i samarbeid med en ekstern part. Når vi overfører personopplysninger, forplikter vi vår partner til å behandle personopplysningene med respekt og i samsvar med gjeldende lover og regler.