BRUKERBETINGELSER
Disse Brukerbetingelsene ble sist oppdatert 28 April 2017.
 
BRUKERBETINGELSER FOR NETTSTEDET

Disse Brukerbetingelsene (definert nedenfor) regulerer forholdet mellom deg og MTV når du benytter vår Tjeneste (definert nedenfor), og du må derfor lese dem før du benytter Tjenesten. Ved å benytte våre Tjenesten aksepterer du å bli bundet av disse Brukerbetingelsene, slik de til enhver tid måtte foreligge fra vår side. I tillegg til disse Brukerbetingelsene, kan det for den enkelte Tjeneste, herunder konkurranser, gjelde særskilte regler og betingelser, og du aksepterer at du gjennom din bruk også blir bundet av slike særskilte, og til enhver tid gjeldende, regler og betingelser. I den grad det er uoverensstemmelser mellom særskilte regler og betingelser og disse Brukerbetingelsene, skal de særskilte reglene og betingelsene gjelde. Disse Brukerbetingelsene gjelder så lenge du er bruker av Nettstedet (definert nedenfor), og de vil fortsatt gjelde selv om din bruk opphører eller Tjenesten eller en del av Tjenesten opphører. Hvis du ikke ønsker å bli bundet av disse Brukerbetingelsene, må du ikke benytte Tjenesten.

1. DEFINISJONER
"Assosierte Selskaper" Våre datterselskaper, assosierte selskaper, selskaper hvor vi har kontrollerende innflytelse, tilknyttede selskaper og vårt morselskap; "Brukerbetingelser" Disse betingelsene, Personvernspolicy og MTVs Betingelser for konkurranser; "Eget Materiale" Materiale som videoklipp, bilder, låtmateriale etc. som lastes opp av tjenestens brukere; "Informasjon" Alt materiale som leveres av oss gjennom Nettstedet; "Personopplysninger" All informasjon om deg som kan identifisere deg, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller annen informasjon som gjør at noen kan identifisere deg eller kontakte deg. Dette omfatter all informasjon som samles inn fra deg når du registrerer deg på Nettstedet, deltar i en online konkurranse eller bruker en Tjeneste. "Registreringsskjema" Skjemaet du må fylle ut for å motta nyhetsbrev, delta i MTV online-konkurranser, bruke MTVs Tjeneste og/eller registrere deg for andre formål; "Tjeneste(n)" Enhver tjeneste som tilbys til deg av oss eller et Assosiert Selskap om tilgang til Informasjon gjennom Nettstedet; "vi", "oss", "vår" MTV Networks Europe 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT, UK, c/o VIMN Nordic AB, Kungsbro strand 31, 112 26 Stockholm; "Nettstedet" Alle nettsteder på www.mtv.no, samt ethvert tilsvarende nettsted, speilet nettsted, erstatning for slike nettsteder eller backup som er assosiert med disse nettstedene; "du", "din" Du, brukeren av Tjenesten.

2. TJENESTEN
Tjenesten ytes "som den er" eller "som tilgjengelig" og vi verken innestår eller garanterer, eksplisitt eller implisitt, for noe i forbindelse med Tjenesten. Du erkjenner at noe av Informasjonen, for eksempel programvare, leveres til oss av tredjeparter, og at vi derfor ikke gir noen garanti i forbindelse med slik Informasjon. Du erkjenner at vi kan bestemme oss for å endre betingelsene når det gjelder Tjenesten og bruken av denne. Du erkjenner videre at vi ikke har noe ansvar for forsinkelser eller feil når det gjelder for eksempel lagring av data eller annet materiale. Du erkjenner at: (a) det er teknisk umulig å levere Tjenesten uten feil og at vi derfor ikke påtar oss å gjøre dette; (b) feil kan føre til at Tjenesten blir midlertidig utilgjengelig; (c) resultatene som kan oppnås ved bruk av Tjenesten kan inneholde unøyaktigheter og skrivefeil; og (d) driften av Tjenesten kan bli negativt påvirket av forhold og hendelser utenfor vår kontroll. Til tross for vår innsats for å hindre virus ved å filtrere Informasjonen på Nettstedet, anbefaler vi at du benytter antivirus-programvare på all Informasjon og annet materiale som du mottar via Tjenesten.

3. RETTIGHETER
Vi respekterer immaterielle rettigheter, og vi krever derfor av våre brukere at de respekterer våre opphavsrettigheter, varemerker og alle andre immaterielle rettigheter, samt immaterielle rettigheter som tilhører tredjeparter. Vi tilbyr deg Informasjonen utelukkende for personlig og ikke-kommersiell bruk. Informasjonen kan ikke bli brukt til noe annet formål (herunder publisering, reproduksjon eller overføring). Du kan ikke kopiere, reprodusere, behandle, laste ned, sende, lagre (for eksempel på et annet nettsted), distribuere, overføre, utnytte kommersielt, eller på noen annen lignende måte benytte Informasjonen, og heller ikke tillate eller hjelpe noen andre med å benytte Informasjonen på slik måte. Du aksepterer at du ikke kan kopiere, modifisere, skape et avledet verk, reversere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden, selge, overføre, viderelisensiere, gi en sikkerhetsrettighet, eller på annen måte overføre noen rett til Informasjonen. Ikke-autorisert eller forbudt bruk av Tjenesten, Nettstedet eller Innhold og annet materiale på Nettstedet kan føre til straffeforfølgelse i henhold til lov. MTVs navn, bilder og logoer, og ethvert navn, bilde og logo tilhørende tredjeparter (herunder deres tjenester og produkter) skal forbli MTVs eller slike tredjeparters eiendom, og du har ingen rett til å bruke disse. Alle opphavsrettigheter, varemerker og andre opphavsrettigheter i tilknytning til Nettstedet (herunder design, opplegg og uttrykk) og alt materiale eller innhold som er del av Nettstedet, tilhører MTV, våre Assosierte Selskaper eller våre lisensgivere. Hvis du sender eller laster opp eget materiale til oss, beholder du eierskapet til slikt materiale, og du kan fortsatt bruke slikt materiale utenfor Nettstedet. Som eksempler på slikt materiale nevnes video, lyd, bilder, kunstverk, medfølgende informasjon, programvare og tekst. Gjennom å sende oss materiale, gir du oss herved en ugjenkallelig, uforbeholden, verdensomspennende, og gratis rett til å benytte slikt materiale eller noen del av det for all fremtid, i alle medier, og på en slik måte som vi til enhver tid bestemmer. Videre frasier du deg dine såkalte ideelle rettigheter og lignende i den utstrekning dette er tillatt i henhold til lov. Vi forbeholder oss retten til, etter egen vurdering å, fjerne, slette, modifisere, redigere, eller på annen måte behandle Innhold eller annet materiale som du har lastet opp eller på annen måte avgitt til Nettstedet.

4. BRUKERADFERD
Din bruk av Nettstedet og Tjenesten er underlagt gjeldende lover og forskrifter og skal gjøres med god nettikett. Du er alene ansvarlig for aktiviteter, handlinger og unnlatelser i forbindelse med din bruk. Vi tilbyr Tjenesten utlukkende til din private bruk. Du forplikter deg til ikke å benytte Tjenesten: til ulovlige formål; slik at Tjenesten forstyrres, ødelegges, gjøres mindre effektiv, eller slik at funksjonaliteten på noen måte påvirkes; på en måte som kan føre til ødeleggelse eller forstyrrelse på en annen brukers datamaskin; på en måte som kan være ærekrenkende, usømmelig, vulgær, obskøn, pornografisk, rasistisk, eller etnisk krenkende; til overføring, opplasting eller avgivelse av datavirus, timebombs, cancelbots, worms, trojan horses, spyware eller andre potensielt skadelige filer, informasjon eller programmer; til å true, forfølge, sjikanere, misbruke, diskriminere, eller på annen måte fornærme andre brukere, eller til å samle inn, lagre, vise, reprodusere, se andres personopplysninger, krenke andres personopplysninger eller krenke andres rett til privatliv; på en måte som innebærer brudd på rettighetene til noen person eller selskap (herunder, men ikke begrenset til opphavsrettigheter eller konfidensialitet); i kommersiell sammenheng, herunder annonsering, markedsføring eller for øvrig i forbindelse med salg av varer eller tjenester; til å opprette en falsk identitet med det formål å forlede andre når det gjelder avsenderens identitet eller identiteten til opphavsmannen til en melding, herunder, men ikke begrenset til, å utgi deg for å være MTV ansatt, -leder eller, -vert, eller en annen bruker; eller til å overføre, laste opp, avgi, eller på annen måte gjøre tilgjengelig reklame, kampanjemateriell, "junkmail", "spam" eller andre uønskede meddelelser, samt kjedebrev og pyramideordninger. Ettersom vi ikke sjekker innhold som er avgitt av deg eller andre brukere ved hjelp av Tjenesten, kan vi ikke garantere nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på slikt innhold. Ved å bruke Tjenesten aksepterer du at du kan bli utsatt for innhold som er støtende eller ubehagelig. Du erkjenner at vi ikke i alminnelighet overvåker eller gjennomgår innhold som avgis av deg eller andre brukere via Nettstedet, men at vi til enhver tid har rett til (men ikke er forpliktet til) å gjøre dette, og til å nekte tilgang til Tjenesten, eller til å flytte innhold som er gjort tilgjengelig ved bruk av Nettstedet.

5. OPPLASTING AV EGET MATERIALE
Som bruker av Tjenesten kan du laste opp Eget Materiale hvor dette er indikert på vår Nettside. Du er selv ansvarlig for Eget Materiale og konsekvensene av å laste opp Eget Materiale, noe som innebærer at du selv kan stilles til ansvar for bruken av materialet, for eksempel foran en domstol. I forbindelse med at du laster opp Eget Materiale forsikrer du at du eier eller har tilrekkelig med lisenser, rettigheter, godkjennelser og tilatelse til å bruke og/eller la oss bruke all patent-, merkevare-, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter for Eget Materiale, slik at vi kan inkludere materialet i Tjenesten og på Nettsidene. Du beholder alt eierskap til Eget Materiale, men gjennom å laste opp materialet på Nettsidene har du gitt oss en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, distribuere og endre Eget Materiale uten territorielle begrensninger, og uten erstatning til deg på våre Nettsider og i vår forretningsvirksomhet, noe som inkluderer markedsføring og redistribusjon av alle våre nettsider, i alle medieformater og via alle forskjellige mediekanaler. Lisensen er evig og kan ikke tilbakekalles. Når du laster opp Eget Materiale garanterer du at du ikke laster opp materiale som er opphavsbeskyttet eller er eksklusivt eid av tredje part, i tilfelle du ikke er eier av materialet eller har tilatelse fra den materialets rettmessige eier til å tilgjengeliggjøre det, samt at vi har rett til å lisensiere det i henhold til disse brukervillkårene. Du forstår at innholdet i Eget Materiale ikke speiler våre meninger, våre ansatte eller representanters meninger, og at vi ikke tar ansvar for Eget Materiale eller for skade som oppstår på grunn av din opplasting av Eget Materiale. Vi har rett til å nekte å legge ut Eget Materiale eller fjerne Eget Materiale som allerede er lagt ut, uten å orientere deg eller gi noen grunn. Hvis du legger ut Eget Materiale som viser seg å være ulovlig, krenkende for tredje parts rettigheter eller som vi finner støtende eller tvilsomt, kommer vi til å formidle dette til relevante personer eller myndigheter.

6. REGISTRERING, PASSORD, SIKKERHET OG BRUK
For å registrere deg for å motta nyhetsbrev, og for å få tilgang til alle deler av Nettstedet, må du være minst 16 år, og ha fullført registreringsprosessen ved å gi oss riktige, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv slik som etterspurt i Registreringsskjemaet. Hvis du er under 16 år må du ha samtykke fra foreldre/verger. Hvis dine foreldre/verger ikke samtykker, ber vi deg om å ikke bruke Nettstedet eller Tjenesten. Du kan deretter bli bedt om å velge et passord og et brukernavn. Du er alene ansvarlig for å holde passordet og brukernavnet hemmelig. Du aksepterer at du skal (a) gi oss beskjed umiddelbart om enhver uautorisert bruk av din konto eller andre brudd på sikkerheten, og (b) logge deg av ut av din konto hver gang du avslutter bruken av Tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for noe tap som følge av at du ikke overholder bestemmelsene i dette punkt 6. Hvis du oppgir opplysninger som ikke er korrekte, unøyaktige, ikke oppdaterte eller ufullstendige, eller vi har rimelig grunn til å mistenke at opplysningene eller deler av dem er uriktige, unøyaktige, ikke oppdaterte eller ufullstendige, har vi rett til å begrense eller stenge din tilgang til de deler av Tjenesten som krever registrering. Ved en viss type bruk av Nettstedet, er det noen ganger mulig å registreres ved å logge inn med registrering tjenester som tilbys av en tredje part, som f.eks Facebook connect.

7. ANSVARSBEGRENSNING
Du aksepterer at vi, bortsett fra ved dødsfall og personskade som er et resultat av at vi har vært uaktsomme, ikke skal ha noe ansvar for tap eller skade (verken direkte eller indirekte) som oppstår i forbindelse med, eller som på annen måte har sammenheng med, disse Brukerbetingelsene eller din bruk av Tjenesten eller Nettstedet. Vi er heller ikke ansvarlige for feil eller forsinkelser på Tjenesten, for eksempel som følge av at du a) har gitt oss uriktige opplysninger; b) har slettet en del av Tjenesten; eller c) ikke følger bestemmelsene som gjelder for bruk av Tjenesten.

8. FORELDRES ANSVAR
Vi er opptatt av alle våre brukeres sikkerhet og trivsel, men særlig når det gjelder barn. Foreldre som lar barna sine bruke Tjenesten bør følge med på deres bruk og hjelpe dem. Tjenesten er rettet mot et bredt publikum, og vi minner om at foreldre har et ansvar for å følge med på sine barns gjøremål, og avgjøre om bestemte områder på Nettstedet eller en bestemt Tjeneste bør brukes av deres barn.

9. SKADESLØSHOLDELSE
Dersom du skulle ha noen rettighet overfor, eller noe krav mot, en annen bruker som følge av bruken av Tjenesten, skal slik rettighet eller krav forfølges uavhengig av oss, og uten at noe krav senere skal kunne gjøres gjeldende mot oss. Du skal holde oss skadesløse i forhold til ethvert krav, ansvar, skade, kostnad og utgift, herunder rimelige rettslige kostnader, som følge av et brudd på disse Brukerbetingelsene eller din bruk av Tjenesten, Informasjon eller Nettstedet.
 
10. UTESTENGNING OG OPPSIGELSE
Vi har rett til umiddelbart å si opp disse Brukerbetingelsene og/eller stenge din tilgang til Tjenesten dersom du ikke følger Brukerbetingelsene, handler i strid med gjeldende lover og forskrifter, eller hvis MTV beslutter å legge ned Tjenesten eller noen del av denne.

11. KONKURRANSER
Vennligst klikk her for å lese våre alminnelige regler for konkurranser, som gjelder for deltagelse i alle våre konkurranser. Ved deltagelse i bestemte konkurranser, vil vi gjøre deg oppmerksom på eventuelle bestemte regler og betingelser som gjelder for denne konkurransen i tillegg de generelle konkurransereglene. De alminnelige og eventuelle spesielle konkurransereglene utgjør en del av disse Brukerbetingelsene.

12. PERSONVERNSPOLICY
Klikk her for å lese vår Personvernpolicy. Personvernspolicyen, som utgjør en del av disse Brukerbetingelsene, inneholder informasjon om hvordan vi behandler Personopplysninger. Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende personvernsspørsmål, se kontaktinformasjon i Personvernpolicyen.

13. ANDRE NETTSTEDER
Dette Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke er kontrollert av oss. Disse Brukerbetingelsene gjelder kun for din bruk av dette Nettstedet og Tjenesten, og vi er ikke ansvarlig for innhold på andre nettsteder. Vi går ikke god for nettsteder som det lenkes til fra Nettstedet, heller ikke for innholdet på slike nettsteder.

14. ENDRINGER I BRUKERBETINGELSENE OG TJENESTEN
Vi forbeholder oss retten til ensidig å endre Brukerbetingelsene til enhver tid. Slike endringer vil bli synliggjort øverst i disse Brukerbetingelsene gjennom angivelse av dato for siste oppdatering og hvilke endringer som er gjort de siste tre (3) månedene. Fortsatt bruk av Tjenesten fra din side etter at det er avgitt slik informasjon om endringer, er å bedømme som en aksept av endringene. Du har selv ansvar for å sjekke om disse Brukerbetingelsene er endret. Hvis du ikke aksepterer endringer i disse Brukerbetingelsene må du umiddelbart slutte å bruke Tjenesten.

15. OVERDRAGELSE
Du kan ikke overdra dine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen til noen andre uten at MTV på forhånd har skriftlig akseptert slik overdragelse. MTV kan uten begrensninger overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til enhver tredjepart.

16. LOVVALG OG JURISDIKSJON
Nettstedet retter seg mot et norsk publikum. Vi garanterer ikke at Nettstedet drives i overensstemmelse med noe annet lands lovgivning. Disse Brukerbetingelsene er underlagt norsk rett, og tvister skal avgjøres av norske domstoler.