2010 EMA | Main Show (Part 51) | Ke$ha "Tik Tok" | Live Performance

Ke$ha