Raga Bhairavam (Mariyada Gadayya)

M.L. Vasanthakumari